Holstebro Kommune

Social- og Sundhedsassistent til Center Birkehøj (BB-D92CD)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
menu
 • Borger keyboard_arrow_down Arbejde og ledighed add Meld dig som ledig Kontanthjælp og uddannelseshjælp Kontanthjælp under 30 år Kontanthjælp over 30 år Kontanthjælpsloftet Uddannelseshjælp Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse og overgangsydelse 225-timersreglen for ægtepar 225-timersreglen for ugifte Seniorjob Job med løntilskud for førtidspensionister Forsikret ledig Revalidering Fleksjob Vejledningspjecer om rådighed og sanktioner Sygemeldt Revalidering Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager Sygedagpenge, hvis du er ledig Sygedagpenge, hvis du er selvstændig Integration Integrationsteam Åben Rådgivning Kultur & Frivillighuset Dansk Sprogundervisning Socialt frikort Beskæftigelsesplan 2019-2021 Beskæftigelsesplan 2019-2021 - På én side Pejlemærker, ministermål og rammer Vi samskaber arbejdskraften En koordineret samlet indsats Fremtidens jobfunktioner og relevant opkvalificering Repatriering efter repatrieringsloven NemID Min Sag Bolig og byggeri add Byggegrunde Alstrup Furesøvej Alstrup Ravnsøvej Alstrup Borbjerg Bur Ejsing Halgård Halgård Vest 1. etape Halgård Vest 2. etape Halgård Vest 4. etape Handbjerg Herrup Hogager Idom Kofeltvej Idom Idom Kirkevej Idom Mogenstrup Ryde Sdr. Nissum Sevel Skave Staby Ulfborg Korsvang Ulfborg Kirkeby Odinsvej Ulfborg Søparken Ulfborg Vemb Humlevænget Vemb Åbrinken Vemb Vinderup Bjertparken Vinderup Ålykkevænget Vinderup Købsprocedure ved nye udstykninger Når du har købt en grund Fortrydelsesret Nyhedsbrev - Grundsalg Private udstykninger Enkeltstående grunde Status på grundsalget Igangværende og kommende salg Byggesag Byggesagsarkivet Weblager Boligejer Byggeri Ejendomsskat Lån til betaling af ejendomsskatter Energien i boligen Værktøjer Gode energivaner Kender du dit energimærke? Miljøvenlig opvarmning Bygnings- og boligregistret (BBR) Jordvarmeanlæg Vedvarende energi Asbesttage Husholdningsaffald Høns som hobbydyr Brændeovne Sankt Hans bål Kloak på grunden Lejebolig Boligselskaber Styringsdialog almene boligorganisationer Beboerklagenævnet Huslejenævnet Ældreboliger Ungdomsboliger Boliger for studerende Lån til beboerindskud Rotter og andre skadedyr Rottehandleplan Andre skadedyr Bosætningsstrategi Flytning Børn, unge og familie add Aula Pasning af børn Pasningsmuligheder Daginstitutioner Åbningstider Hel- og deltidspladser Modulpladser Kombinationstilbud Børneorlov Børnepasning i dagtilbud Skriv dit barn op Pasningsgaranti Flytte- og oprykningspladser Over kommunegrænser Udmeldelse Regler vedr. børnepasning Priser og tilskud til børnepasning Privat pasning af børn og tilskud Pasning af egne børn Etablering af privat institution Tilskud til private- og puljeinstitutioner Tilskud til legestuer Privat pasning Søg om tilskud til privat pasning Start af privat pasningsordning Pasning i en privat pasningsordning Ansættelse af privat børnepasser Barnets ferie Pædagogik, læring og udvikling Børns seksualitet Forældrebestyrelser Forældretilfredshedsundersøgelse Frokost- og madordninger Hjernen&Hjertet Kvalitetsrapport for dagtilbud Overgreb - beredskab og handlevejledning Tilsyn i dagtilbud Støtte til børn, unge og familier Børne- og Familiehusene Åben anonym rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sådan arbejder PPR Vejledning i indstilling til PPR Psykolog Angst Ergoterapeut Læsekonsulent Læsekursus Talehørekonsulent Sundhedsplejen Gravid Barn 0-6 år Barn 6-16 år Find din sundhedsplejerske Underretning Plejefamilier Tandplejen Børn med handicap Genoptagelse af sager Familievejledning Tabt arbejdsfortjeneste Genoptagelse af sager 2 Få hjælp Skole og uddannelse Folkeskolen Skoler og skoledistrikter SFO-førskole Skolestart Hjemmeundervisning Specialtilbud 10. klasse Holstebro Elitesport Den åbne skole Læseindsats Undervisning af tosprogede Læseplan for seksualundervisning Uddannelsesvejledning - UU Transport til og fra skole Ferieplaner Ulykker og børn Modersmålsundervisning Styringsgrundlag Privatskoler - friskoler og efterskoler SSP i Holstebro Skovlund Naturskole Aktiviteter og faciliteter Booking og overnatning Thorsminde Naturskole Uddannelse Indsatser og søgning vedr. ungdomsuddannelser Legat Uddannelsescenter Mariebjerg Pasning skolebørn Fra ung til voksen Gratis anonym psykologhjælp Uddannelseshjælp Brug for hjælp ind i voksenlivet Natur og miljø add Klimatilpasning Klimatilpasningsplan Risikostyringsplan Oversvømmelseskort Vandstandsprognose Storå Klima og energi EU's Borgmesterpagt Klimakommuneaftale Klima- og energiplanlægning Klimatilpasningsprojekt Materiale FAQ El, vand og varme El Elforbrug og elpriser Vand Drikkevand og vandforbrug Varme Grundvand og drikkevand Vandforsyning Borings- og indvindingstilladelser Private boringer - drikkevand Grundvandssænkning Indretning af boringer Sløjfning af boringer Indberetning om vandforbrug Indsatsplaner Fumle og det ædle grundvand Fumle i folkeskolen Baggrund for kampagnen Vandets Dag Spildevand og kloak Å sø og fjord - overfladevand Hjælp fisk og dyr Vores vandløb Vandløbsprojekter Fiskeundersøgelser Lægård Bæk og Felding Bæk Gryde Å Idom Å Laks i Storå Vandløbsregulativ Storå Storå og højvande Storåsamarbejde Vandkraftsøen Bræmmer Vandhuller Stubbergård Sø Naturbeskyttelse og fredning Beskyttede naturområder Orkidéer Naturfredning Fredede bygninger Natura 2000 Projekt i Holstebro Anlæg i det åbne land Indberet invasive arter Reklameskilte Vandplaner Vandhandleplan Vådområdeprojekter Vådområde Felsted Kog N-vådområde Hellegård Brændepladsen Skal du bygge nyt, til eller om? Borger: I landzonen Borger: I byzonen Borger: På nyudstykket grund Virksomhed: I landzonen Virksomhed: I byzone VVM-screening Omsorg og støtte add Handicap Visitation og Rådgivning Merudgifter til voksne § 100 Holstebro Kommunes boligliste Pårørende information Har du passet en nærtstående efter servicelovens § 118? Dag- og Botilbud Bofællesskaber Saustrup - Dag- og Botilbud HLT - Dagtilbud Hyldgården - Dag- og Botilbud CFHs Aktivitetstilbud Rydehjemmet - Dag- og Botilbud Skovlund - Dagtilbud Skredsande - Dag- og Botilbud Uddannelsescenter Mariebjerg Socialpædagogisk støtte (Hjemmevejledning) Kontaktpersonordningen for døvblinde Borgerstyret Personlig Assistance Børn med handicap Fremskudt socialrådgivning Merudgifter til voksne § 100 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde Handicapråd Psykiatri Center for Psykiatri Visitation og Rådgivning Dagområdet Døgnområdet Lillelund Tilbud til borgere og pårørende Gruppeforløb for pårørende Psykologkontakten Spiseforstyrrelse og selvskade Ambulante døgnpladser Gruppeforløb for pårørende Det Sociale Akuttilbud Tilbud til ældre Hjælp i din hverdag Visitationen Leverandører af personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Sygeplejeklinikken Midlertidigt ophold eller aflastning Akut- og MTO-pladser, Center for Sundhed Hjælpemidler Boligændring Træning Madservice Det Gode Køkken Café Det Gode Køkken Holstebro Café Det Gode Køkken Ulfborg Leverandører af madservice Senior Samtale Pasning af døende i eget hjem Demens Ønsker du at blive privat leverandør Omsorgstandpleje Høreapparater Plejeboliger Tilsyn med plejeboliger og plejehjem Dalogmøder og uanmeldte kommunale tilsyn - Plejeboliger Vedtægt for bruger- og pårørenderåd - Plejecentre Pensionistcentret Bakkebo Plejeboligerne Beringshaven Center Birkehøj Center Vest Krohaven Plejeboligerne Mellemtoft Plejeboligerne Parkvænget Sevel Alderdomshjem Plejecenter Thorshøj Plejeboligerne ved Ulfborg Aktiv Center Vinderup Plejehjem Ældreboliger Asylgade Colstrupgården Danmarksgade Ejnar Mikkelsens Vej Enghavegården Halalle Kapelvej Lyksborgvej Lyngsøparken Nylandsvej Sevelvej Støberigården Sønderbo Tværgade Vesterbo Dagcentre Bliv frivillig Kørsel til dagcenter Holstebro Seniorhus Ulfborg Aktiv Center Vemb Aktivitetscenter Sdr. Nissum Aktiv Center Trænings- og Seniorhuset Dagcenter Sevel Post til døren Livets afslutning Social indsats Hjælp til veteraner Borgere med demens Birkehuset Aktiv Huset Colstrup Hjerneskade Hjerneskadeteam - for børn og unge 0-18 år Livets afslutning Begravelseshjælp Efterlevelseshjælp Pasning af døende i eget hjem - plejeorlov Ældreråd Rådgivning - Børn med handicap Den Sociale Vejviser Social vejviser - Akut hjælp Social vejviser - Fællesskaber og gruppetilbud Social vejviser - Hjemløs eller hjemløshedstruet? Social vejviser - Børn og unge Social vejviser - Vil du gerne være frivillig? Social vejviser - Er du pårørende, eller har du mistet? Social vejviser - Rådgivning i Holstebro og omegn Social vejviser - Nationale rådgivninger Social vejviser - Økonomisk og juridisk rådgivning Social vejviser - Ledsagelse og støtte til behandling i sundhedsvæsenet Social vejviser - Rusmidler Social vejviser - Hjælp til rygestop Når livet er svært Digital besøgsven for psykisk sårbare Personlige forhold add Pas Regler om pas Kørekort Mistet, slidt eller ødelagt kørekort Dit første kørekort Fornyelse af kørekort Frakendelse og generhvervelse af kørekort Udenlandsk kørekort i Danmark Kørekort i udlandet Kørekort - de forskellige kategorier Køreundervisning og køreprøve Knallertkørekort Legitimationskort Læge, sundhedskort og sygesikring Skift læge Nyt sundhedskort Pensionist i udlandet og sygesikring Refusion af behandlingsudgifter i udlandet Sygesikring og sikringsgrupper Kørsel til læge eller speciallæge Pensionister Ikke-pensionister Det blå EU-sygesikringskort Patientsikkerhed Klage og erstatning - Patientsikkerhed Flytning og Folkeregister Navne- og adressebeskyttelse Når du skal flytte Tilflytter Tilflyttermappe Flyt til Danmark Bopælsattest Flyt til udlandet Navneændring Navngivning Navneregler Beboerforespørgsel Folkeregister og CPR Registerindsigt Registrering af forbrugeroplysninger Regler for registrering Navne- og adressebeskyttelse Adresseforespørgsel Vielse Hjælp og fritagelse for Digital Post NemID Helbredstillæg Udvidet helbredstillæg Personligt tillæg Socialt bedrageri Når du har gæld Grundlovsceremoni Sundhed og forebyggelse add Info om corona/COVID-19 Foreign languages Vaccination mod COVID-19 Sundhedstilbud Sundhedsrådgivning Kost og ernæring Fysisk aktivitet Rygestop Senior Samtale Hjerterehabilitering Kræft KOL Diabetes Knogleskørhed Lænderyg Høreapparater Omsorgstandpleje Tilbud til veteraner Kultur i Hverdagen Center for sundhed Alkoholbehandlingen Åben alkoholrådgivning FOKUS Gruppeforløb for alkoholmisbruger Alkoholbehandling for familie og pårørende Tilbagefald Netbaseret selvhjælpsprogram Social indsats Specialcenter Skovvang Social Anonym Borgerrådgivning Støttekontaktperson Hjælp i din hverdag Visitationen Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Områder i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen Godkendte private leverandører Tilsynspolitik i hjemmeplejen Hjælpemidler Boligændring Støtte til køb af bil Invalideskilt til bil Visitation til træning Træning Vederlagsfri fysioterapi Hjemmetræning Hjælp til kørsel Ledsageordningen Madservice Sygeplejeklinikkerne Pasning af døende i eget hjem - plejeorlov Medicin til døende Post til døren Demens Kørsel til læge eller speciallæge Stofbehandlingen Pårørende til stofmisbruger For praktiserende læger Psykologkontakten Det Sociale Akuttilbud Den Sociale Vejviser Trafik og veje add Vejarbejde og trafikinformationer Trafiksikkerhedsplan Parkeringspladser Praj Gågader og torve Cyklist i Holstebro Kollektiv trafik Vinter Veje og vejforhold Opsætning af plakater og skilte Hæk og hegn Lastbiltrafik i Holstebro by Nedklassificering af offentlig vej Asfaltarbejde Trafiktælling Skolebusser
 • Erhverv keyboard_arrow_down Erhvervsservice add Erhvervsservice i Holstebro Kommune Internationalisering Energibesparelser og grøn forretningsudvikling Mink - taskforce Iværksætter add Start virksomhed BroPas Erhvervsgrunde og storparceller add Industriarealet Ulfborg Syd Lægårdvej Holstebro Nupark Holstebro Nørremarken Skave Skautrupvej Tvis Sletten Holstebro Søndergård Holstebro Søndergård Holstebro - Joachim Wellers Vej 14 Søndergård motorvejen Tværmose Vinderup Vemb Vinderup Vest l og ll Storparceller Alstrup Søsti Alstrup Humlevænget Vemb Rosenparken Skave Ålykkeparken Vinderup Vibevej Borbjerg Slagteriet Holstebro storparcel Slagteriet Holstebro Byggeri og ejendomme add Byggetilladelse Arbejdskraft add Serviceberedskab for virksomhederne Vi finder din nye medarbejder NemRefusion SKS - anmodning om tilskud Refusion under jobafklaringsforløb Udenlandsk arbejdskraft Beskæftigelsesplan 2019-21 for Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Indkøb og udbud add Aktuelle udbud Klausuler og socialt ansvar Natur og Miljø add Dambrug Landbrug Landbrugets selvbetjening Hobbydyrehold Mindre produktioner Større produktioner Ændringer uden miljøtilladelse eller miljøgodkendelse Anmeldelse af udbringning af slam til jordbrugsformål Anmodning om beholderkontrol Anmeldelse af beholder der tages ud af drift IE-husdyrbrug - Årlig indberetni Miljø og forurening Akut forurening Asbesttage Olietanke Tilsyn Nabo- og miljøgener Midlertidig aktivitet Spildevand og kloak Spildevandsplan Tillæg nr. 1 Tillæg nr. 2 Tillæg nr. 3 Tillæg nr. 4 Tillæg nr. 5 Tillæg nr. 6 Spildevand på landet Forbedret spildevandsrensning Spildevandstilladelser Nedsivningstilladelse Beplantet filteranlæg Kloakseparering Kloakering af ejendomme Regnvand på egen grund (LAR) Tømningsordning Låneordning Afdragsordning og tidsfristforlængelse Kloakbetalingsvedtægten Virksomheder Erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Affaldsguide til erhverv Bygge- og anlægsaffald Affaldsplan 2015 - 2024 Autoværksteder Jord Tilladelser og bevillinger add Taxi Alkoholbevilling Miljøgodkendelse Spildevandstilladelser Indvindingstilladelser Gravetilladelse
 • Politik og indflydelse keyboard_arrow_down Byråd og udvalg add Byrådet Dagsordener og referater for Byrådet Mødedatoer Vederlag til byrådsmedlemmer Tidligere borgmestre Tidligere byrådsmedlemmer Lyt live til Byrådets møde Økonomiudvalget Dagsordener og referater Mødedatoer Teknisk Udvalg Dagsordener og referater Mødedatoer Kultur- og Fritidsudvalget Dagsordener og referater Mødedatoer Social- og Sundhedsudvalget Dagsordener og referater Mødedatoer Børne- og Familieudvalget Dagsordener og referater Mødedatoer Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Dagsordener og referater Mødedatoer Erhvervs- og Turismeudvalget Dagsordener og referater Mødedatoer Arbejdsmarkedsudvalget Dagsordener og referater Mødedatoer Bestyrelser og kommissioner Råd og nævn Beboerklagenævnet Det Grønne Råd Frivillighedsråd Handicapråd Referater Høringssvar Vedtægt Mødekalender Årsberetning Hegnsyn Huslejenævnet Integrationsrådet Referater KIMO Lokalt naturråd Tilgængelighedsudvalget TGU - Referater Udsatterådet Forretningsorden Vandråd Dagsorden og referater 2014 Ældreråd Referater Mødekalender Høringssvar Vedtægt Bæredygtighedsudvalg Medlemmer af bæredygtighedsudvalget Kommissorium bæredygtighedsudvalg Opstartsmøde Nævninge og domsmænd Partistøtte Referatarkiv Høringer og bekendtgørelser add Aktuelle annonceringer Kommuneplan Planlægning by og land add Kommuneplan og andre planer Landsbyer, landdistrikter og LAG Landsbyer og landdistrikter Borger- og beboerforeninger LAG Struer-Holstebro Kommuneplanlægning for landsbyerne Kommunens kontaktperson Landsbyklynger Lokalplanlægning Projekter Staby skal klimasikres Planstrategi Bosætning og boformer Centerbyer og landsbyer Cirkulær økonomi Detailhandel Energilandskaber Erhvervsområder til produktionsvirksomheder FN's Verdensmål Geopark Vestjylland Grønt Danmarkskort Holstebro midtby Klima - oversvømmelse og erosion Kulturmiljø Kysten og det åbne land Mobilitet og infrastruktur Naturpark Nissum Fjord Uddannelsesbyen Holstebro Ændringer i kommuneplanen Backup - Med udvikling af by og land... Politikker add Børne- og Ungepolitik Finansielle retningslinjer Frivillighedspolitik Handicappolitik Hygiejnepolitik Idræt og fritidspolitikker Indkøbs-og udbudspolitikker Informationssikkerhedspolitik Integrationspolitik Kostpolitik Naturpolitik Personalepolitikker Sundhedspolitik Ansvar for egen sundhed Lighed i sundhed Mental sundhed Byens rum og boligmiljøer Vi vil vide hvad vi gør Definitioner Tilsynspolitik i hjemmeplejen Værdighedspolitik Bosætningsstrategi Unge familier Voksne uden børn Studerende Strategi for ejerskab til Vestforsyning-Koncernen Vækst- og udviklingspolitik Medborgerskab add Hvad er medborgerskab Dit bud på medborgerskab Liv og vækst i landsbyer Fælles om naturen Priser og hædringer add Kultursamarbejdet Udsatterådspris Demenspris Handicappris Ældrepris Arkitekturpris Arkitekturpris arkiv Vision og vedtægter add Vision Forretningsorden Styrelsesvedtægt Kulturen til forskel Valg add Generelt om valg
 • Kultur og fritid Kunst Historien om Maren Kunst i bybilledet Kunstguide Holstebro Huset for Kunst og Design 99 værdier - lokal kulturkanon Kunsten på Holstebro Rådhus Arkitektur på rådhus og bibliotek Det Gamle Rådhus Kunstforeninger Kunstens skatte Kunstnerne Inspiration og arbejdsprocesser Værker i Holstebro Arkitektur og bygninger Kunst i Center for Sundhed Vision og tradition Vision En by uden kunst ... Byen forvandlet for altid Historien om Holstebro Kulturelle borgere Kulturvægterne Tværkommunale samarbejder Kulturhuse Musikteatret Holstebro add Odin Teatret add Holstebro Kunstmuseum add De kulturhistoriske museer add Frilandsmuseet Hjerl Hede add Strandingsmuseum St. George add Holstebro Museum add Nørre Vosborg add Black Box Theatre add Operaen i Midten add Bomhuset add Egnshistoriske Arkiver add Teaterforeninger add Tinghuset i Ulfborg add Holstebro Aktivitetscenter add Slagteriet add Kultur & Frivillighuset add Biblioteker add Dans og musik Balletskolen i Holstebro Black Box Dance Company Peter Schaufuss Balletten Dansk Talentakademi Holstebro Musikskole Rytmisk Musik Holstebro og øvelokaler OrkesterEfterskolen Orkester MidtVest Ensemble Midt Vest Klassiske Dage i Holstebro Musikforeninger Talent Friluftsliv Badevand Badevandsprofiler Badevandsanalyser Blå Flag Nationale og regionale Cykelruter Gratis fiskeri Kanosejlads Vandreture Friluftsguiden - booking af shelters Naturpark Nissum Fjord Ud på tur Kulturarven i Holstebro Kommune Tvis Mølle Naturlaboratorium Koncept Faciliteter Oplev naturen Borgedrevne aktiviteter Lystanlægget Turist i Holstebro Foreninger Opret en forening Vejledning og regler Erklæring om Børneattest CVR-nummer og NemKonto Ret foreningsoplysninger Revision og Regnskab Booking af lokaler Overnatning på skoler Oversigt over foreninger og aftenskoler Foreningsportalen AktivHolstebro Bevæg dig for livet Gå en bog Familie-Fællesskab-Fritid Bevægelse i vand i Holstebro Svømmeclub og Ulfborg IF Håndboldfitness Puslingedag 2018 Alt tæller kampagne Gå-, løbe- og træningsfællesskaber i Trekanten Projekt selvkontrol Udviklingsforum Facilitetsstrategi på fritidsområdet Sommerferiekatalog Gå fællesskab Gå-vært Gå-ven Gå-fællesskaber Tilskud og puljer Tilskud til kulturelle aktiviteter Tilskud til foreninger Ansøgningsfrister Aktivitetstilskud til foreninger Leder- og Instruktøruddannelse Lokaletilskud Særlige regler for distriktsforeninger Tilskud til aftenskoler Idræts- og fritidspuljen Sportsarrangementspuljen Idrætstilbud Guide to Move Forældre og børn Bliv Fritidsguide Fagpersoner Foreninger Parasport Move VIA Fun Senioridræt FC Prostata Familieidræt Gratis idræt Idrætsanlæg Kommunale haller og idrætsanlæg Gråkjær Arena Idrætscenter Vest Holstebro Idrætspark og Stadionhal Vestjydsk Fritidscenter Multihallen Sdr. Nissum Vemb Hallerne Thorsminde Hallen Halgård Hallen Nørre Boulevard Skolens Idrætsanlæg Selvejende haller og idrætsanlæg Svømmehaller og friluftsbade Holstebro Friluftsbad Holstebro Svømmecenter Skiliften i Vestre Plantage Beachbaner Padelbaner Frivillighed Frivilligjob Frivillig til events Frivilligt Socialt Arbejde §18 Frivillig fredag Events Indsend event Havet og Fjordens Hus Lejrskole Foreningsophold Læringsmål 1. - 2. klasse Læringsmål 3. - 4. klasse Læringsmål 5. - 6. klasse Aftenskoler Opret en aftenskole Kultur for børn og unge My Playground BørneKulturgruppen Teatermøder Eventguide for arrangører Steder Gågaderne Pyloner, infoskærme og plakater Tilladelser Praktisk information Mulighedernes Plads Madmødet En god forretning Kulturelle tips Biblioteket Spil med musikskolen
 • Om Kommunen keyboard_arrow_down Kontakt add Kontakt og åbningstider Jobcenter Holstebro Borgerservice Bestil tid i Borgerservice Ydelsescentret Teknik og Miljø Parkering ved Rådhuset Hotline til digital selvbetjening Databeskyttelse Databeskyttelse - når dit barn går i skole Databeskyttelse - Familiesektionen Ledige jobs add Assisterende plejeboligleder til Holstebro Kommune Barselsvikariat som borgerrådsgiver i Borgerservice Barselvikar og fast medarbejder (pædagog) til Hyldgården hus 1-3-5 Dygtig sygeplejerske til Center Birkehøj Ergoterapeut til Videncenter Erhvervskonsulent - Holstebro Kommune Faglig stærk beredskabsinspektør til i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S Funktionsleder til administrationen - Socialafdelingen Genopslag Familie- og Dagtilbudschef Jobcoach/Socialrådgiver til Ungeenheden - barselsvikariat Jobkonsulent til kontanthjælpsteamet Køkkenassistent til Rydehjemmet, Center for Handicap Lærer til Halgård Skole Medarbejder til barselsvikariat – Skredsande AB, Center Handicap Misbrugsbehandler / psykolog til Center for Rusmiddel og Forebyggelse Psykolog til Børne- og familiehusene Pædagog i begivenhedsbestemt ansættelse til Børneliv Nord Pædagog til Børne Universet Mejdal "Skovbørnehaven" Pædagog til Vemb Børnehus, 32 timer Pædagogmedhjælpere til vikariater på SFO Dragen og Vinderup Skole Rygestoprådgiver til indsats målrettet borgere med psykiske lidelser Rådgiver til Sygedagpenge - Jobcenter Holstebro Social- og sundhedsassistent i aftenvagt til Plejecenter Beringshaven Social- og Sundhedsassistent til Center Birkehøj Social- og sundhedsassistent til hus 13-15 i Center for Psykiatri Social- og sundhedsassistent til nattevagt - Plejeboligerne Mellemtoft Social- og sundhedsassistent til Ulfborg Aktiv Center Social- og sundhedsassistentelever Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Team Ulfborg Social- og sundhedsfaglig medarbejder til nattevagt på Rydehjemmet Social- og sundhedshjælper til barselsvikariat på Plejeboligerne Mellemtoft Social- og sundhedshjælper til Hjemmeplejen Team Thorsvej Sommerferieafløser til nattevagt – Skredsande, Center for Handicap Teamledere med afdelingsansvar til Specialkompetence Holstebro To socialrådgivere til Ungeteamet i Familiesektionen Udbudskonsulent Viceleder til Landsbyordningen i Vemb Weekend-, tilkalde- og sommerferievikarer til Beringshaven Weekend-, tilkalde- og sommerferievikarer til Hjemmeplejen Parkvej Økonomikonsulent til Børn og Unge området Tal og fakta add Økonomi Budget Budgetoverblik Regnskab Befolkningsprognose NemKonto EAN-numre Indbyggertal Holstebro i tal Frikommuneforsøg Lokale links Betalingsfrister Sagsbehandlingstider Navn og byvåben Organisationen add Direktion Lars Møller Mette Højborg Anders Debel Claus Brandt Susanne Ebdrup Lone Becker Kjærgaard Ledelsesværdier Organisationsplan Kulturen til forskel Selskaber Klassebesøg på Rådhuset Nyheder add Nyhedsoversigt Presse Pyloner Nyhedsbrev Medarbejder ved kommunen add Arbejdsliv ved kommunen Personaleudvikling Kursustilbud Arbejdsmiljø og MED Ledelse Værdier Personalepolitikker Sundheds- og Trivselspolitik Tiltrækning- og Rekrutteringspolitik Lønpolitik Personaletilbud Tilbud til opsagte medarbejdere Digital arbejdsplads Uddannelse og praktik add Fortællinger om praktiksamarbejdet FØ vejleder fortæller SYG klinisk vejleder fortæller Find din praktik eller uddannelse Om hjemmesiden add Cookie- og privatlivspolitik Billeder, filer og ansvar Tilgængelighed på holstebro.dk
 • calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onHolstebro, Denmark

  work Holstebro Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions