Aalborg Kommune

GENOPSLAG En pædagog til fast stilling til Opvækstinstitutionen Vokseværket (BB-2C3CD)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Vokseværket søger en uddannet pædagog til fast stilling 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat fra 1. maj 2021 eller hurtigst muligt.

Opvækstinstitutionen Vokseværket er en døgninstitution i Døgnspecialet – et opgavefællesskab i Center for Dag- og Døgntilbud under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Vokseværkets målgruppe er børn og unge i alderen 3-18 (23) år med behov for døgnanbringelse uden for hjemmet - særligt målrettet søskendeanbringelser og sager, hvor der kan opleves modstand fra forældre og netværk.
Vokseværket samarbejder tæt med anbringende myndighed.

Målgruppen er karakteriseret ved, at det enkelte barn/ung har været udsat for omsorgssvigt i hjemmet. Der ses ofte massive vanskeligheder i forhold til barnets/den unges socioemotionelle udvikling.

Vokseværkets kerneydelse er at skabe en opvækst for det enkelte barn/ung i en familielignende ramme, hvor der er fokus på trivsel og udvikling, og hvor der tages udgangspunkt i barnets/den unges individuelle støttebehov.

Børnene og de unge tilbydes omsorg, udviklingsstøttende samspil, stabilitet og tryghed i et professionelt pædagogisk miljø, hvor det vægtes at skabe en ramme, som i videst muligt omfang ligner et normalt børne- og ungdomsliv.

På Vokseværket bor i dag 14 børn og unge. Vokseværket kan have børn/unge, der både er helt og delvist indskrevet, f.eks. hvis de er på efterskole eller i gang med en udslusning. Udviklingsmæssigt er børnene/de unge meget forskellige, hvilket stiller store krav til pædagogernes relationskompetence og evne til at strukturere dagligdagen med øje for både det enkelte barn/ung og den samlede børne – og ungegruppe.

Det er en grundlæggende værdi på Vokseværket at skabe så familielignende rammer omkring børnenes og de unges opvækst som muligt. Vokseværket arbejder målrettet med inddragelse af børnene/de unge og deres forældre og ønsker at være et hjem, som tidligere anbragte børn/unge kan vende tilbage til ved højtider og andre traditioner i løbet af året. Vokseværket arbejder også målrettet med at støtte op om skolegang, fritidsliv og venskaber.

Pædagoggruppen består af 9 pædagoger, to pædagogmedhjælpere, som alle arbejder i skiftende dag- og aftenvagter i to teams. Ud over pædagoggruppen har vi to nattevagter, en husassistent, en pedel og en sekretær, en afdelingsleder samt et vikarkorps. Vi modtager en pædagogstuderende hvert halve år.

Vi s ø ger en medarbejder som :
 • Er uddannet pædagog med erfaring i målgruppen, hvor modstand kan fylde meget.
 • Har viden om udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traumer og krisereaktioner hos børn/unge.
 • Har viden om – eller er motiveret for at tilegne sig viden om neuropædagogik/neuropsykologi.
 • Påtager sig et professionelt ansvar for kvaliteten af samspillet og relationen med barnet/den unge.
 • Har overblik og kan skabe ro omkring sig i uforudsigelige situationer.
 • Kan håndtere konflikter på en omsorgsfuld og fleksibel måde.
 • Har en refleksiv og nysgerrig tilgang til egen praksis og søger støtte til udvikling af egne kompetencer.
 • Har gode skriftlige kompetencer og formulerer sig i et anerkendende sprog. Der dokumenteres i dagbogsprogrammet SOFUS.
 • Er opsøgende og involverende i forhold til barnets forældre, netværk, skole, fritidstilbud mv.
 • Kan arbejde hver anden weekend samt op til 4 aftenvagter på en uge – dog gennemsnitligt 2,5 aftenvagt ugentligt.
 • Kan indgå i en uges koloni væk fra institutionen i sommerferien.

 • Vi tilbyder :
 • Et job i en tværfaglig, dynamisk og udviklingsorienteret organisation.
 • Erfarne, dygtige og samarbejdsorienterede kolleger.
 • Et udfordrende og fagligt miljø, hvor kerneopgaven og børnene er i centrum.
 • At supervision og relevant undervisning/uddannelse prioriteres i så høj grad som muligt.
 • Høj grad af ansvar og medindflydelse ift. den pædagogiske praksis.
 • Et læringsmiljø hvor praksis udsættes for refleksion og fælles dialog, og hvor alle forventes at bidrage konstruktivt til samarbejdskulturen og det gode arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads som tilstræber en ligelig kønsfordeling.
 • Ledelsesmæssig opbakning.

 • L ø n og ans æ ttelsesvilk å r
  Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

  Forud for endelige ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

  K ø rekort er et krav.

  Arbejdsstedets adresse
  Beltoften 18, 9260 Gistrup

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
  Afdelingsleder Maja Kronborg på mail onbo-fb@aalborg.dk eller tlf. 9931 3941.

  Det forventes, at ansættelsessamtalerne afholdes den 19. marts 2021.


  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onAalborg, Denmark

  work Aalborg Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions