Aarhus Universitet

Akademisk medarbejder inden for hydrologi, stofomsætning og ferskvandsøkologi (BB-65259)

Found in: Neuvoo DK

Description:

1 - 2 stillinger som akademisk medarbejder inden for områderne hydrologi, næringsstofdynamik og ferskvandsøkologi er ledige hos Institut for Bioscience, Århus Universitet.

Institut for Bioscience ved Århus Universitet bidrager til den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for temaerne natur- og miljøforvaltning af akvatiske og terrestriske økosystemer, oplandsanalyser og -forvaltning, samt overvågning. Instituttet har det faglige ansvar for de to fagdatacentre for hhv. stofudvaskning fra dyrkede arealer og for ferskvand, som begge hører under NOVANA – Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur. I regi af Fagdatacenter for stofudvaskning fra dyrkede arealer indsamles der årligt dyrkningsdata, og der måles koncentration og tab af næringsstoffer lige under rodzonen, i drænvand og i vandløb i seks små landbrugsdominerede oplande. Fagdatacenter for ferskvand har ansvar for udvikling og revision af faglige og tekniske retningslinjer, prøveudtagning og analyse af miljøfarlige stoffer i sediment og biota, næringsstoffer i vand og biologiske parametre og forestår blandt andet den årlige, landsdækkende beregning af kvælstof- og fosfortransport til kystvandene. Instituttet gennemfører desuden nationalt og internationalt finansierede forskningsprojekter, herunder forskning i blandt andet ferskvandsøkologi, hydrologi, næringsstofomsætning samt drivhusgasemission fra lavbundsområder.

Det faglige område
Vi søger en eller to akademisk uddannede medarbejdere til overvågning, rådgivning og forskningsprojekter inden for lavbundsområder og ferskvandsøkologi. Arbejdsopgaverne indenfor lavbund vil bestå i at bidrage til forsknings- og moniteringsprojekter omhandlende hydrologi, næringstofdynamik og drivhusgasemissioner. Der vil være tale om både feltarbejde, databehandling og opbygning og anvendelse af matematiske modeller. Arbejdet inden for ferskvandsøkologi består blandt andet i kvalitetssikring af moniteringsdata, udvikling og løbende justering af overvågningsmetoder, herunder af sensorbaseret moniteringsmetodik, samt opbygning af databaser. Den eller de nye medarbejdere forventes at bidrage til både videnskabelig og populær formidling af resultaterne.

Kvalifikationer
Vi søger en eller to erfarne akademiske medarbejdere uddannet som f.eks. geolog eller biolog og med viden om hydrologi, geologi og ferskvandsøkologi (cand. scient. eller tilsvarende, gerne Ph.D). Erfaring med 3D-hydrologisk modellering, f.eks. MODFLOW, samt opbygning af databaser og programmering f.eks. i MATLAB, SAS, Python eller R og analyse og statistisk bearbejdning af komplekse datasæt og med GIS-analyser vil være en fordel. Der ønskes engagerede medarbejdere, der er gode til at skabe overblik, og som samtidig har sans for detaljerne. Der lægges vægt på gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt på såvel dansk som engelsk. Der lægges yderligere stor vægt på gode samarbejdsevner og trivsel med hensyn til teamarbejde.

Institut for Bioscience
Instituttets aktiviteter foregår i 12 forskellige fagsektioner fordelt på instituttets tre lokaliteter (Silkeborg, Roskilde og Kalø). Vi har i øjeblikket ca. 250 akademiske og tekniske medarbejdere. Instituttet arbejder med både grundvidenskabelig og anvendt forskning inden for næsten alle grene af biologien. Forskningsområder omfatter menneskets indvirkning på arter, miljø og den globale næringsstofcyklus, virkningerne af globale klimaændringer på biologiske, kemiske og fysiske processer i og omkring vandmiljøet, vurdering af vandkvalitet og økologisk status og undersøgelser af virkninger af foranstaltninger der kan bruges til at håndtere og reducere tabet af kulstof, næringsstoffer og forurenende stoffer til vandmiljøet herunder forskning i hydrologi, næringsstofomsætning samt drivhusgasemission fra lavbundsområder. Aktiviteterne foregår på nationalt og internationalt plan med hovedaktiviteter i Danmark og Nordeuropa, herunder Arktis.

Arbejdspladsen
Vi tilbyder interessante og udfordrende stillinger med fokus på anvendelsesorienteret forskning og rådgivning og karakteriseret af stærkt samarbejde.

Arbejdssted
Institut for Bioscience, Sektion for Oplandsanalyse og Miljøforvaltning, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg. De jyske sektioner i Bioscience vil dog i 2022 samles på Campus i Aarhus.

calendar_today11 hours ago

Similar jobs

info Fuldtid

location_onDenmark

work Aarhus Universitet

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions